ПНГрТ ПолтНТУ

Полтавський нафтовий геологорозвідувальний технікум
Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка

 • Збільшення розміру шрифта
 • Звичайний розмір шрифта
 • Зменшити розмір шрифта

Основи філософських знань

Основи філософських знань

Методичні вказівки і завдання на контрольну роботу для студентів заочного відділення cпеціальностей:5.090315 «Буріння нафтових і газових свердловин» 5.090312 «Експлуатація нафтових і газових свердловин» 5.020107 «Діловодство»

1. Пояснювальна записка

Програма предмета «Основи філософських знань» розрахована на студентів як денного, так і заочного відділення. На вивчення дисципліни відводиться 54 години.

Мета курсу – сформувати філософське мислення та науковий підхід до дійсності.

Основними формами вивчення предмета «Основи філософських знань» студентами заочного відділення є:

1) лекційна; 2) самостійна робота студентів.

Викладачем пропонуються такі форми лекцій як:

 1. Вступна лекція, яка надає студентам загальне уявлення про завдання і зміст всього курсу, розкриває структуру і логіку розвитку філософії, як науки, взаємозв’язок її з іншими дисциплінами.

Головне завдання вступної лекції – сприяти розвитку у студентів інтересу до предмета з метою його творчого засвоєння.

Установча (оглядова) лекція. Її головне завдання полягає в тому, щоб сприяти забезпеченню належного взаємозв’язку і наступності між теоретичними завданнями і практичними вміннями.

 1. Заключна лекція підбиває підсумки вивчення й викладання матеріалу з предмета і зосереджує увагу на практичному значенні здобутих знань для майбутньої професійної діяльності студентів.

Самостійна робота одна з найважливіших форм праці студентів заочного відділення.

Самостійна робота передбачає оволодіння складними вміннями і навичками організовувати власну самоосвіту, вміння по новому підходити до вирішуваних питань, пізнавальну і розумову активність, здатність до творчості.

В процесі самостійного оволодіння знаннями з предмета кожний студент-заочник виконує контрольну роботу.

Контрольна робота – це основна форма відображення знань студентів.

ІІ. Орієнтований тематичний план дисципліни

«Основи філософських знань»

п/п

Назва розділів, тем:

Кількість годин

Всього

Лекції

Самост.

робота

Підсум.

контр. р-та

Розділ І

Гуманістичний зміст історії виникнення і розвитку філософії

23

4

19

1

Вступ. Філософія як специфічний тип знання.

3

2

1

2

Філософія стародавнього світу

4

2

2

3

Філософія європейського середньовіччя та епохи Відродження

4

-

4

4

Філософія Нового Часу

4

-

4

5

Філософія ХІХ – ХХст.

4

-

4

6

Філософська думка в Україні

4

-

4

Розділ ІІ

Онтологія і гносеологія

18

4

4

7

Проблема буття у філософії

4

2

2

8

Духовний вимір людського буття

4

-

4

9

Основи філософського вивчення про розвиток

6

-

6

10

Основний зміст пізнавальної діяльності

4

2

2

Розділ ІІІ

Соціальна філософія

11

-

11

11

Філософський аналіз суспільства

4

-

4

12

Філософська концепція людини

4

-

4

13

Цінності в житті людини

3

-

3

Підсумкова контрольна робота

2

Разом:

54

8

44

2

ІІІ. Вимоги до знань та умінь студентів

Студент повинен знати:

 • загальну історію розвитку філософії;
 • основні галузі філософського знання (онтологія, гносеологія, логіка, антропологія, соціальна філософія, тощо);
 • основні форми буття і сутність діалектики;
походження свідомості, структуру свідомості; умови формування особистості, цінності в житті людини.

Студент повинен уміти:

обґрунтовувати свою світоглядну та громадську позицію, застосовувати одержані знання при вирішенні професійних завдань;

науково аналізувати соціально-значущі проблеми і процеси, факти і явища суспільного життя;

володіти методикою пізнання, творчої діяльності.

ІV. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи

У процесі вивчення предмета студент-заочник виконує домашню контрольну роботу, яка являє собою письмові відповіді на теоретичні питання.

При виконанні контрольної роботи студент-заочник повинен дотримуватись слідуючих вимог:

 1. Варіант контрольної роботи вибирається відповідно двох останніх цифр залікової книжки за переліком питань (додаток А,Б).
 2. Робота має бути написана в окремому зошиті (учнівському) об’ємом 18-24 аркуша від руки.
 3. Відповіді на питання повинні бути коректними, чіткими, повними, з висновком.
 4. Слід самостійно опрацьовувати підібрану у відповідності теми літературу, як основну, так і додаткову, список літератури додається.
 5. У кінці контрольної роботи необхідно вказати список використаної літератури.
 6. Виконана контрольна робота надсилається на адресу технікуму або здається студентом власноручно у заочне відділення.
 7. Після отримання зарахованої роботи студент повинен ознайомитись із зауваженнями і виправити допущені помилки.
 8. Якщо за контрольну роботу виставлена оцінка «не зараховано», то студент допрацьовує її відповідно до зауважень викладача і повторно подає на перевірку.

Домашня контрольна робота є підставою для допуску до підсумкової контрольної роботи.

Остання цифра залікової книжки

9

11,25,41

1,10,21

39,78,97

15,33,51

61,75,96

44,66,84

7,34,76

49,88,97

29,41,79

11,25,41

8

9,17,28

2,11,22

38,55,93

16,34,54

60,74,95

47,67,85

6,43,67

79,98,65

22,63,96

9,17,28

7

8,18,24

3,12,23

37,65,89

19,32,50

59,73,94

48,68,86

5,49,90

80,99,67

21,58,71

8,18,24

6

7,20,35

4,13,24

36,53,77

27,42,62

58,72,92

52,69,87

4,25,62

100,26,10

20,51,70,

7,20,35

5

6,26,45

4,14,31

30,43,64,

29,46,63

57,71,91

56,70,90

31,45,54

27,43,54

19,47,66

6,26,45

4

5,14,31

6,26,45

29,46,63

30,43,64

56,70,90

57,71,91

27,43,54

31,45,54

18,51,96

5,14,31

3

4,13,24

7,20,35

27,42,62

36,53,77

52,69,87

58,72,92

100,26,10

4,25,62

17,35,71

4,13,24

2

3,12,23

8,18,24

19,32,50

37,65,89

48,68,86

59,73,94

80,99,67

5,49,90

11,61,74

3,12,23

1

2,11,22

9,17,28

16,34,54

38,55,93

47,67,85

60,74,95

79,98,65

6,43,67

10,67,98

2,11,22

0

1,10,21

11,25,41

15,33,51

39,78,97

44,66,84

61,75,96

49,88,97

7,34,76

76,93,1

1,10,21

Тема

Контрольної

роботи

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Передостання цифра залікової

книжки

Додаток Б

Тематика контрольної роботи

 1. Предмет і функції філософії.
 2. Основні джерела філософії.
 3. Структура світогляду.
 4. Давнькитайська філософія.
 5. Філософія давньої Індії.
 6. Антична філософія, її поняття, школи, ідеї.
 7. Загальна характеристика середньовічної філософії.
 8. Гуманістичний характер філософії Відродження.
 9. Проблема методу пізнання у філософії Нового Часу.
 10. Філософія Гегеля.
 11. Філософська система Канта.
 12. Матеріалізм Л. Фейєрбаха.
 13. Філософія марксизму.
 14. Своєрідність російської філософії.
 15. Неокласична філософія ХХ ст., її напрямки.
 16. Позитивізм: сутність та еволюція.
 17. Філософська думка українського Відродження.
 18. Філософські джерела та ідеї часів Київської Русі.
 19. Філософія у Києво-Могилянській Академії.
 20. Г. Сковорода – родоначальник української класичної філософії.
 21. Академічна філософія в Україні ХІХ ст.
 22. Особливості української філософії ХХ ст.
 23. Філософський зміст проблеми буття.
 24. Основні форми буття.
 25. Єдність матерії, руху, простору, часу.
 26. Предмет і функції філософії.
 27. Основні джерела філософії.
 28. Структура світогляду.
 29. Давнькитайська філософія.
 30. Філософія давньої Індії.
 31. Антична філософія, її поняття, школи, ідеї.
 32. Основні риси та напрямки середньовічної філософії.
 33. Філософія Відродження.
 34. Ідеї філософії Просвітництва.
 35. Проблема методу пізнання у філософії Нового Часу.
 36. Філософія Гегеля.
 37. Філософська система Канта.
 38. Матеріалізм Л. Фейєрбаха.
 39. Філософія марксизму.
 40. Своєрідність російської філософії.
 41. Основні напрямки сучасної західної філософії ХХст.
 42. Філософська думка українського Відродження.
 43. Г. Сковорода – родоначальник української класичної філософії.
 44. Філософський зміст проблеми буття.
 45. Основні форми буття.
 46. Єдність матерії, руху, простору, часу.
 47. Структура і функції свідомості.
 48. Суспільна свідомість, її форми.
 49. Діалектика як вчення про розвиток і універсальні зв’язки.
 50. Принципи діалектики.
 51. Категорії діалектики.
 52. Закон взаємного переходу кількісних і якісних змін.
 53. Закон єдності і боротьби протилежностей.
 54. Закон заперечення заперечення.
 55. Антиподи діалектики.
 56. Проблема пізнання у філософії.
 57. Поняття пізнання та його рівні.
 58. Практика як критерій істини.
 59. Проблема істини у пізнанні.
 60. Метод як усвідомлений спосіб пізнавальної діяльності.
 61. Поняття суспільства у філософії.
 62. Історичні типи суспільства. Формація.
 63. Основні сфери суспільного життя.
 64. Поняття «культура» як єдність матеріальних і духовних цінностей.
 65. Основні чинники суспільного розвитку.
 66. Рушійні сили Історичного розвитку.
 67. Проблема людини у філософії.
 68. Зміст понять «індивід», «індивідуальність», «особистість».
 69. Людина і суспільство.
 70. Цінності як визначні характеристики людського буття.
 71. Глобалізація проблеми людини і людства.
 72. Проблема буття.
 73. Основні форми буття.
 74. Єдність матерії, руху, простору, часу.
 75. Свідомість як філософська проблема.
 76. Свідомість як філософська проблема.
 77. Структура і функції свідомості.
 78. Суспільна свідомість, її форми.
 79. Діалектика як вчення про розвиток і універсальні зв’язки.
 80. Принципи діалектики.
 81. Категорії діалектики.
 82. Закон взаємного переходу кількісних і якісних змін.
 83. Закон єдності і боротьби протилежностей.
 84. Закон заперечення заперечення.
 85. Антиподи діалектики.
 86. Проблема пізнання у філософії.
 87. Поняття пізнання та його рівні.
 88. Практика як критерій істини. Типи практики.
 89. Проблема істини у пізнанні.
 90. Поняття суспільства у філософії.
 91. Історичні типи суспільства. Формація.
 92. Основні сфери суспільного життя.
 93. Поняття «культура» як єдність матеріальних і духовних цінностей.
 94. Проблема людини у філософії.
 95. Зміст понять «індивід», «індивідуальність», «особистість».
 96. Цінності як визначні характеристики людського буття.
 97. Глобалізація проблеми людини і людства.
 98. Проблема свободи особистості у філософії.
 99. Особливості та досягнення німецької класичної філософії.
 100. Свідомість як філософська проблема.

ЛІТЕРАТУРА ДО КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ З «ОСНОВ ФІЛОСОФСЬКИХ ЗНАНЬ»

 1. І.В. Бичко. Філософія. Курс лекцій. Київ, 2001.
 2. І.Т. Фролов. Введение в философию (в 2 частях), Москва, 1989.
 3. Г.А.Заіченко та інші. Філософія. Підручник для вузів. Київ, 1995
 4. В.А.Андрущенко, І.Михальченко. Сучасна соціальна філософія. Курс лекцій. Київ,1996.
 5. М.Ф.Тарасенко та інші. Історія філософії України. Київ, 1994.
 6. В.С.Горський. Історія української філософії. Київ,2001.
 7. І.В.Огородник, В.В. Огородник. Історія філософської думки в Україні. Київ, 1999.
 8. І.Ф. Надольний. . Філософія. Навчальний посібник.Київ,2001.
 9. В.Л.Петрушенко. Філософія. Навчальний посібник.Київ,2002.

10.В.Л.Петрушенко. Основи філософських знань. Навчальний посібник.Київ,2002.

 

Полтавський нафтовий геологорозвідувальний технікум
Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка
36021 м.Полтава, вул. Грушевського, 2а
тел/факс (0532) 60-57-63
e-mail: увімкніть відображення малюнків